Bầu trời của lịch sử: Công chúa Văn Thành

Núi Thần Sơn Thánh Hồ trên cao nguyên Thanh Tạng là núi Thần được thế giới công nhận, đồng thời được Phật giáo Tạng truyền,...

02/02/2020 15:57

Tu Luyện

Bầu trời của lịch sử: Những điều nhìn thấy trong không gian khác khi nghe Sư phụ giảng Pháp

Ngày đầu tiên nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi đã hiểu rõ rằng Pháp Luân Công là Đại Pháp tu Phật chân chính, trong giảng...

02/02/2020 15:57